Privacy Agreement

Visitme.hu. collects certain information through its website and mobile site, located at http://Visitme.hu/, and its network.Your privacy is important to Visitme.hu and this Privacy Policy lays out Visitme.hu's policies and procedures surrounding the collection and handling of such information. This Privacy Policy applies only to the Sites. It does not apply to any restaurant sites, other third party services linked to Visitme.hu Sites or offline activities related to Visitme.hu services.
A. Information Visitme.hu Collects Visitme.hu may collect the following information from users of our Sites: first name, last name, street address, city, area, cross streets, phone number, e-mail address, Sites-specific display name, GPS location (mobile site) and credit card information (collectively, "Personally Identifiable Information" or "PII"). Visitme.hu is not intended for use by children under the age of 13 and Visitme.hu does not knowingly collect PII from children under the age of 13.
In addition, Visitme.hu may collect information regarding Visitme.hu account holders' past Visitme.hu orders, favorite restaurants, customer service inquiries, service/restaurant reviews and certain social networking preferences (e.g. pages you "Like" or "Recommend").
Visitme.hu also uses web analytics software to track and analyze traffic on the Sites in connection with Visitme.hu's advertising and promotion of Visitme.hu services. Visitme.hu may publish these statistics or share them with third parties without including PII.
B. Visitme.hu's Use Of Collected Information Visitme.hu uses PII to create users' Visitme.hu accounts, to communicate with users about Visitme.hu services, to offer users additional services, promotions and special offers and to charge for purchases made through Visitme.hu. Users may opt to allow Visitme.hu to store certain PII used to create users' Visitme.hu accounts, including, but not limited to, credit card information. Visitme.hu uses stored PII to customize future order processing for you. You may request that Visitme.hu cease storing certain PII at any time, but you might not be able to take advantage of certain customized features. Users may affirmatively opt-out of receiving promotional communications from Visitme.hu by visiting http://Visitme.hu/ and providing visitme.hu with their e-mail address via the opt-out link. visitme.hu may also use PII to enforce Visitme.hu terms of use and service.
visitme.hu uses cookies to remember users on the Sites and to enhance users' experience on the Sites. For example, when users with visitme.hu accounts return to the Sites, cookies identify those users and allow the Sites to provide certain user-specific information such as visitme.hu account information, past orders, favorite restaurants and user restaurant reviews.
visitme.hu does not sell the information it collects to third parties. visitme.hu shares collected PII to third-party vendors and service providers with whom visitme.hu works to provide application programming interfaces ("APIs") and other functions for the Sites in connection with the delivery of visitme.hu services. In addition, visitme.hu shares users' visitme.hu order content, special order instructions, first and last name, street address and telephone number with restaurants where users' orders are placed to the extent necessary to process those orders. visitme.hu may also disclose PII to third parties such as attorneys, collection agencies, tribunals or law enforcement authorities pursuant to valid requests in connection with alleged violations of visitme.hu terms of use and service or other alleged contract violations, infringement or similar harm to persons or property.
User generated content posted through the Sites such as service/restaurant reviews and certain social networking preferences (e.g. pages you "Like" or "Recommend") may be viewed by the general public. Accordingly, Visitme.hu cannot ensure the privacy of any PII included in such user generated content.
C. Visitme.hu's Protection of PII Visitme.hu uses reasonable security measures equal to or exceeding industry standard to protect PII from unauthorized access, destruction, use, modification and disclosure. Unfortunately, even with these measures, Visitme.hu cannot guarantee the security of PII. By using the Sites, you acknowledge and agree that Visitme.hu makes no such guarantee, and that you use the Sites at your own risk.
D. Accessing and Correcting Your PII Registered Visitme.hu account holders can access and change their own PII using the "Edit" function on the Visitme.hu website. If you have questions regarding Visitme.hu's use or collection of your PII, please contact Visitme.hu's privacy officer at: info@Visitme.hu
E. Privacy Policy Amendments Visitme.hu may change this Privacy Policy at any time by posting a new version on this page or on a successor page. The new version will become effective on the posting date, which will be listed at the top of the page as the effective date.


Adatkezelési Tájékoztató

I. Alapvető rendelkezések

 1. A Szolgáltató mint Adatkezelő adatait, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak definícióit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az ÁSZF szerinti Felhasználó az adatkezelés érintettjének minősül.
 2. A Szolgáltató célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

3.     A Szolgáltató tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

4.     Regisztrációs Adatkezelés:

 1. A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat a Szolgáltató csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató felhasználja. A Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a rendelése teljesítéséhez szükséges adatokat Szolgáltató a rendeléssel érintett éttermek részére átadja, akiknek munkavállalói hozzáférnek az adatokhoz. Az adatokhoz a Weboldal munkaviszonyban álló munkatársai is hozzáférhetnek.
 2. A Szolgáltató a Weboldal vonatkozásában az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.
 3. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit a Szolgáltató teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
 • név (kereszt- és vezetéknév),
 • email cím,
 • lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
 • telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

 1. Amennyiben valamely felhasználó az ÁSZF tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében a Szolgáltató kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.
 2. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha egy évig nem lépnek be a Weboldalra, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését, zárolását vagy helyesbítését a felhasználó a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában a Szolgáltatónak törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.
 3. A Szolgáltató a személyes adatokat a szerződött tárhelyszolgáltatója szerverein elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat a Szolgáltató a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. A Szolgáltató minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

II. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. A Felhasználó a Szolgáltató e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet a Felhasználónak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó továbbá kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén a Szolgáltató 2.000,- Ft+ÁFA költségtérítést számol fel, amelyet a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogad, és amelyet a Felhasználó a Megrendelő számlája ellenében a tájékoztatás megadását megelőzően köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 2. A Szolgáltató a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles közérthető formában reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett a Szolgáltató által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 3. Az adatok kezelése során a Szolgáltató az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.
 4. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.
 5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 6. A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
 7. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 9. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 10. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

III. Cookie-k

 1. Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra (autentikálásra), illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók, így Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas és az IP-cím kezelését igényli.
 2. A cookie használata az ügyfelek információhasználati szokásairól történő adatszerzést jelent a szolgáltatás színvonalának emelése és a szolgáltatások testreszabása céljából. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén. 
 3. A Felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépére, illetőleg a telepítést követően törölni tudja ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) az igénybe vehető szolgáltatások köre szűkebb.
 4. A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ. A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek.

IV. Jogorvoslat

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
 2. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.